Põhikiri


I Üldsätted

1. Mittetulundusühing Eesti Nahakunstnike Liit (edaspidi Liit)
1.1. Mittetulundusühing Eesti Nahakunstnike Liit on nahakunsti valdkondades professionaalselt tegutsevate loovisikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline liit.
1.2. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, mittetulundusühingute seadusest, oma põhikirjast, liikmete üldkoosoleku ja Liidu juhatuse  otsustest.
1.3. Liidu põhikiri on kinnitatud 14.jaanuaril 2019 üldkoosolekul ja on 6. märtsil 1995. a. kultuuri- ja haridusministri käskkirjaga nr. 74 registreeritud samanimelise kodanike ühenduse õigusjärglane.
1.4. Liidu majandustegevusest laekuvat tulu kasutatakse Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

2. Liidu asukoht
2.1. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik.


3. Liidu organid
3.1. Liidu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek.
3.2. Liidu igapäevast tegevust korraldab Liidu juhatus.

II Liidu eesmärgid

4. Liidu eesmärkideks on:
4.1. Nahakunsti edendamine ja erialase info vahendamine.
4.2. Eesti nahakunstnike  loomingu, sotsiaalse seisundi ja loomevabaduse väärtustamine ja kaitsmine.

III Liidu tegevused

5.1. Näituste, konkursside ja nahakunstialaste koolituste korraldamine nii kodu- kui ka välismaal.
5.2. Nahakunstnike toetamine ja tunnustamine, stipendiumide ja auhindade väljaandmine.
5.3. Liidu ja nahakunstialase kroonika ning infopanga täiendamine ja säilitamine.
5.4. Nahakunstialaste trükiste väljaandmine ja levitamine.
5.5. Nahakunstiga  seotud rahvusvaheliste sidemete arendamine.

IV Liidu pädevus

6. Liidul on õigus:

6.1. omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda vastavaid kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus;

6.2. astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega, arendada nendega koostöösidemeid, olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige ;

6.3. asutada juriidilisi isikuid vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele. Liit ei tohi olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- või usaldusühingut;

V Liikmelisus

7.1. Liidu liikmeteks võivad olla  nahakunsti valdkondades aktiivselt tegutsevad või tegutsenud loovisikud, kes tunnistavad Liidu põhikirja ja maksavad liikmemaksu.
7.2. Liikmeskond jaguneb tegevliikmeteks (edaspidi Liidu liikmed), auliikmeteks ja toetajaliikmeteks.

7.3. Liidu au- ja toetajaliikmel puudub õigus algatada üldkoosoleku kokkukutsumist, hääleõigus üldkoosolekul ning õigus olla valitud Liidu organitesse. Kui auliikme nimetus omistatakse Liidu liikmele, siis käesolevas punktis sätestatud piirangud tema kohta ei kehti.  

7.4. Au- ja toetajaliikme statuudi koostab juhatus ja kinnitab üldkogu.

8. Liidu liikmeks vastuvõtmise kord
8.1. Liikmestaatuse taotlemiseks esitab põhikirja nõuetele vastav isik liidu  juhatusele avalduse, portfoolio ja 2 Liidu liikme soovituskirja.
8.2. Liikmete vastuvõtmine toimub juhatuse otsusega.
8.3. Liikmeksastuja vastavus käesoleva põhikirja punktis 7.1. esitatud kriteeriumidele määratakse kindlaks juhatuse poolt.

9. Liikmelisuse mitteüleantavus
9.1. Liikmelisust liidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda (välja arvatud põhikirja p.-s 15.2. näidatud) ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma puhul tema liikmelisus Liidus lõpeb.

10. Liikme väljaarvamine Liidust
10.1. Liige arvatakse välja Liidust üldkoosoleku otsusega.
10.2. Liikme Liidust väljaarvamise aluseks on:
10.2.1. Liidu põhikirja või juhatuse otsuste süüline ja järjepidev mittetäitmine;
10.2.2. Liidu või Liidu liikmete huvide oluline kahjustamine või au teotamine, samuti teod, mis on vastuolus heade kommete või põhiseadusliku korraga;
10.2.3. üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu mittetasumine ilma mõjuva põhjuseta vähemalt kahe aasta jooksul;
10.2.4. liikme kirjalik avaldus Liidust väljaastumiseks.

11. Vastutuse välistamine
Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja Liidu liikmed ei vastuta Liidu varaliste kohustuste eest.

12. Liikmete õigused
Liidu liikmel on õigus:
12.1 osaleda Liidu liikmete üldkoosolekul, valida ja olla valitud Liidu juhatusse;
12.1.2 algatada üldkoosoleku kokkukutsumise menetlus põhikirjas sätestatud korras;
12.3. teha ettepanekuid Liidu põhikirja muutmiseks:
12.4 algatada projekte Liidu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
12.5. esitada juhatusele või üldkoosolekule ettepanekuid Liidu töö kohta ja kaebusi Liidu juhtorganite tegevuse kohta. Ettepanekud ja kaebused üldkoosolekule peavad olema kirjalikult esitatud vähemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut;
12.6. saada teavet Liidu ja juhatuse tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta, välja arvatud info, mis võib kahjustada Liidu koostööpartnerite või konkursil osalejate majanduslikke või muid tähelepanuväärseid huvisid;
12.7. lahkuda Liidust või peatada oma liikmelisus tema poolt soovitud ajaks.

13. Liikmete kohustused
Liidu liige on kohustatud:
13.1. järgima Liidu põhikirja sätteid ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
13.2. tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu;
13.3. suhetes teiste Liidu liikmetega juhinduma headest tavadest ja kollegiaalsuse põhimõttest
13.4. informeerima Liitu oma kontaktandmete muutumisest viivitamatult.
13.5. täitma kohaselt muid liikme poolt liidu ees võetud lepingulisi kohustusi.

14. Liikmete vastutus
Liidu liige vastutab tema poolt Liidule tekitatud kahju eest vastavalt seadusele.

VI Liidu juhtimine

15. Üldkoosolek
15.1. Liidu kõrgemaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda kõik Liidu liikmed.
15.2. Liidu liige võib volitada kirjalikult teist Liidu liiget ennast üldkoosolekul esindama. Igal Liidu liikmel on hääletamisel üks hääl.

16. Üldkoosoleku pädevus
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
16.1. Liidu põhikirja muutmine;
16.2. Liidu tegevuse eesmärkide muutmine;
16.3. Liidu juhatuse tegevusaruande ja aasta majandusaruande ärakuulamine ja nende kinnitamine, Liidu juhatuse tööle hinnangu andmine;
16.4. Liidu juhatuse valimine ja tagasikutsumine;
16.5. revisjonikomisjoni valimine ja selle järelduste ärakuulamine;
16.6. otsuste vastuvõtmine Liidu tegevust puudutavates küsimustes;
16.7. resolutsioonide ja pöördumiste vastuvõtmine kõigis siseriiklikes ja
rahvusvahelistes küsimustes, mis seonduvad Liidu huvidega;
16.8. juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles lepingus või nõudes esindaja määramine. Küsimuse otsustamisel ei osale huvitatud isik;
16.9. Liidu liikmete Liidust väljaarvamine ;
16.10. Liidu liikmete liikmemaksu suuruse kehtestamine;
16.11. vajadusel aukohtu liikmete valimine ja aukohtu reglemendi kinnitamine
16.12. Liidu astumine Eesti Vabariigis tegutseva või rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks;
16.13. Liidu lõpetamise, jagunemise ja teise mittetulundusühinguga liitumise otsustamine.

17. Üldkoosoleku kokkukutsumine
17.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 2 korda aastas.
7.2. Vajadusel võivad vähemalt 1/10 liidu liikmetest üldkoosoleku kokku kutsuda ja määrata selle päevakorra omal algatusel.
17.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja selle päevakorrast tuleb kõigile Liidu liikmetele vähemalt seitse päeva ette teatada.
17.4.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb isiklikult või oma volitatud esindajate kaudu üle poole Liidu liikmetest.
17.5. Kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga  uue üldkoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata osavõtvate või esindatud liikmete arvust tingimusel, et neid on vähemalt 1/10 liidu liikmetest.

18. Üldkoosoleku otsus
18.1. Üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid vaid nendes küsimustes, mis on eelnevalt üldkoosolekut kokku kutsudes kirjaliku päevakorraga liikmetele teatavaks tehtud

18.2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud Liidu liikmetest.
18.3. Otsus Liidu põhikirja muutmiseks  on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul kohalolijatest.

18.4. Liidu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 Liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

18.5 Otsus Liidu lõpetamiseks, jagunemiseks või liitumiseks teise mittetulundusühinguga on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 Liidu liikmetest.
18.6. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.

19. Hääletamine üldkoosolekul

19.1. Üldreeglina on üldkoosolekul hääletamine avalik.
19.2. Hääletamine Liidu juhatuse valimisel on salajane.
19.3. Häältelugemiseks avalikul ja salajasel hääletamisel moodustab üldkoosolek häältelugemiskomisjoni.

20. Juhatus
20.1. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek, kusjuures neid ei tohi olla vähem kui 5.

20.2. Juhatuse volitused kestavad kolm (3) aastat. Juhatuse või mõne tema liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda.

20.3. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vähemalt 1 kord kvartalis.

21. Juhatuse pädevus
21.1. Juhatus korraldab Liidu igapäevast tegevust vastavalt seadusele, Liidu põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.
21.2. Juhatuse võtab vastu otsuseid kõigis Liidu tegevusega seotud või Liidu huvisid puudutavates küsimustes, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.
21.3. Juhatus võib teha tehinguid Liidu kinnisvaradega vastavalt üldkoosoleku otsusele, muude varade puhul üldkoosoleku poolt kehtestatud korra alusel.
21.4. Juhatuse liikmetel on õigus esindada Liitu kõigis õigustoiminguis ning allkirjaõigus Liidu finantsdokumentides vastavalt juhatuse poolt saadud volitusele.
21.5. Juhatus korraldab Liidu liikmete informeerimist Liidu tegevust puudutavates küsimustes.
21.6. Juhatus kutsub kokku Liidu üldkoosoleku.
21.7. Juhatus esitab üldkoosolekule hiljemalt 30. aprilliks eelmise tegevus- ja majandusaasta aruande.
21.8. Moodustab töörühmi ja komisjone ja kuulab ära nende aruandeid.

22. Juhatuse otsus
22.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
22.2. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
22.3. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult vähemalt 2/3 juhatuse liikmeid.

23. Juhatuse liikme vastutus

23.1. Juhatuse liikme vastutust reguleerib mittetulundusühingute seadus.

VII Liidu varad

24. Liidu varad
24.1 põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Liit tegeleda majandustegevusega Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud piirides.
24.2. Liidu varad moodustuvad:
– annetustest ja pärandvarast;
– sihtannetustest, mille eesmärk on kooskõlas Liidu põhikirjaga;
– seadusega lubatud majandustegevuse tuludest;
– tuluüritustelt laekuvast tulust;
– võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide osakute müügist;
– Liidu poolt asutatud juriidiliste isikute tegevusest;
– rahaliste vahendite hoiustamisest;
– liikmemaksudest;
– kinnis- ja vallasvara omandamise tehingutest;
– muust seadusega lubatud tulutoovast tegevusest.
24.3. Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

25. Liidu raamatupidamine
25.1. Liidu juhatus korraldab Liidu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

25.2. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

25.3. Liidu majandusaasta aruande kinnitab vastavalt p. 21.7-le üldkoosolek.

VIII Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

26. Liidu ühinemine ja jagunemine
26.1. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras.

27. Liidu lõpetamine
27.1 Liit lõpetatakse
27.1.1. üldkoosoleku otsusega;
27.1.2. pankrotimenetlusega;
27.1.2. liikmete arvu vähenemisel alla kahe isiku;
27.1.4. muudel seaduses sätestatud alustel;
27.2. Liit likvideeritakse üldkoosoleku poolt vähemalt 2/3 Liidu liikmete poolthäälteenamuse otsusel.

27.3. Liidu lõpetamise kord on sätestatud mittetulundusühingute  seaduses.

28. Liidu lõpetamisest järelejääva vara jagamine
28.1. Liidu lõpetamisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse ülejäänud vara Eesti Kunstnike Liidule.

29. Liidu tegutsemise tähtaeg

29.1. Liit on loodud tegutsema tähtajatult.